Thêm tài khoản cho nhân sự đơn giản và cấp quyền phù cho từng vị trí/chức vụ

 Tạo tài khoản mới

Khi có nhân sự mới, không cần là cấp quản lý, chỉ cần được cấp quyền, bạn sẽ có thể dễ dàng tạo tài khoản mới chỉ với 4 bước đơn giản:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống -> chọn mục " Nhân sự" để đến trang danh sách nhân sự

Bước 2: Ở trang "Danh sách nhân sự" chọn "Thêm nhân sự" để thêm tài khoản cho nhân sự mới

Bước 3: Nhập thông tin nhân viên và chọn quyền truy cập ứng với chức vụ của nhân viên:

  • Tên: họ tên của nhân viên
  • Email: email của nhân viên
  • Mật khẩu: mật khẩu cấp cho nhân khi gửi thông tin tài khoản (Mật khẩu từ 6 tới 24 ký tự và có thể chứa _ @ % & *) - nhân viên có thể thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công
  • Phân quyền: chọn quyền tương ứng với nhân viên của bạn và chọn "Thêm" - 1 nhân viên có thể có 1 hoặc nhiều quyền

Bước 4: Lưu thông tin đã nhập

  • Button "Thêm": Lưu thông tin và chuyển sang trang thông tin chi tiết của nhân sự
  • Button "Thêm&Làm mới": Lưu thông tin phòng vừa tạo và làm mới trang tạo nhân sự
  • Button "Thêm&Quay lại": Lưu thông tin phòng vừa tạo và quay về trang "Danh sách nhân sự"

Thêm nhân sự https://bereadybooking.com/images/demo/HDSD/nhan-su/tao-nhan-su.png#joomlaImage://local-images/demo/HDSD/nhan-su/tao-nhan-su.png?width=1919&height=888 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn