Ghi nhận và hiển thị lịch sử chỉnh sửa của nhân viên một cách rõ ràng, minh bạch

Để tránh các rủi ro không mong muốn liên quan đến thông tin khách hàng, thông tin booking. Hệ thống của Be Ready sẽ ghi nhận lại tất cả các thao tác thay đổi/cập nhật thông tin dù chỉ là ở một trường hay nhiều trường thông tin.

Xem lịch sử chỉnh sửa

Sau khi tạo thông tin booking của khách hàng. Bạn có thể click vào icon "" để xem thông tin chi tiết của booking đó ở tab "Thông tin chung"

Ở đây khi nhân viên của bạn có chỉnh sửa/cập nhật thông tin nào đó, thì hệ thống sẽ ghị nhận lại các thay đổi và bạn sẽ có thể xem ở tab "Nhật ký dữ liệu" với các thông tin:

  • Thời gian: thời gian chỉnh sửa
  • Hành động: thao tác đã làm
  • Người thực hiện: người đã thực hiện thao tác
  • Dữ liệu thay đổi: Tên thuộc tính - Dữ liệu cũ - Dữ liệu mới

Lịch sử chỉnh sửa https://bereadybooking.com/images/demo/view-history2.png#joomlaImage://local-images/demo/view-history2.png?width=1563&height=882 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn