Cấp quyền truy cập phù hợp cho nhân viên theo các vị trí/chức vụ khác nhau

Trong một doanh nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều vị trí với các chức vụ khác nhau. Ứng với mỗi chức vụ khác nhau sẽ có các vài trò khác nhau cần thao tác trên hệ thống của mình.

Cấp quyền truy cập hệ thống

Chỉ cần có được tên email bạn đã có thể chủ động tạo tài khoản cho nhân viên để truy cập vào hệ thống. Hơn nữa hệ thống của Be Ready không chỉ cho phép bạn tạo tài khoản, mà còn cho phép bạn cấp quyền/vai trò ứng với mỗi vị trí/chức vụ khác nhau.

Danh sách nhân sự 

Khi đã thêm tài khoản thành công, thông tin của nhân viên sẽ được hệ thống ghi nhận và hiển thị ở trang "Danh sách nhân sự" -> Ở đây bạn có thể thấy được tổng số tài khoản đang hoạt động và các thông tin của tài khoản đã tạo:

  • ID
  • Name
  • Email
  • Phân quyền
  • Trạng thái 

Ngoài ra nếu trong lúc tạo bạn có sai sót thì bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin của tài khoản đó thay vì phải xóa đi tạo lại một lần nữa.

Quản lý tài khoản https://bereadybooking.com/images/demo/account1.png#joomlaImage://local-images/demo/account1.png?width=1067&height=734 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn